0986425099

Hà Nội, Việt Nam
+84986425099
candinhthai@gmail.com

Blog

Đào tạo và Hướng nghiệp

Thông báo tuyển sinh cao đẳng Kế toán năm 2020

Kế toán là ngành thực hiện quá trình thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về tài sản, nguồn hình thành tài sản và sự vận động của tài sản trong các tổ chức. Kế toán được vận dụng không chỉ trong các doanh nghiệp mà còn trong các tổ chức phi lợi…
Read more

Phần mềm quản lý giáo dục EduManUni giải pháp đào tạo tín chỉ.

EduManUni là phần mềm quản lý giáo dục theo hệ thống Tín chỉ áp dụng cho các bậc đào tạo Đại học, Cao đẳng và Thạc sĩ dựa trên quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra EduManUni có thể áp dụng cho các loại hình đào tạo liên kết…
Read more

BÀI 14. LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (OOP)

Giới thiệu lập trình hướng đối tượng (OOP) với C++ – C++ là ngôn ngữ “lai” giữa lập trình cấu trúc và lập trình hướng đối tượng. – Lập trình hướng đối tượng (OOP- Object-Oriented Programming) là một cách tư duy mới, tiếp cận hướng đối tượng để giải quyết vấn đề bằng máy tính.…
Read more

BÀI 13. TỆP TIN (FILE)

Khái niệm tệp tin (file) Trong các chương trình trước thì các dữ liệu đưa vào chương trình chỉ được tồn tại trong RAM, khi thoát chương trình thì tất cả dữ liệu đều bị mất. Để khắc phục tình trạng này Borland C cung cấp cho ta các hàm để lưu trữ và truy…
Read more

BÀI 12. CON TRỎ (POINTER)

Khái niệm về con trỏ (pointer) Biến con trỏ là biến chứa địa chỉ của biến khác có cùng kiểu với nó. Khai báo con trỏ <KDL> *<biến con trỏ>; Ví dụ:  1 2 3 4 5 6 7 8 // con trỏ nguyên p int *p;   // con trỏ thực float *pt;  …
Read more

BÀI 11. HÀM (FUNCTION)

Khái niệm hàm (function) Hàm là một khối lệnh được thực hiện khi nó được gọi từ một đoạn khác của chương trình. Khai báo hàm 1 2 3 4 <KDL> <Tên hàm> ([tham số])   {      Khối lệnh;…   }   Trong đó:   – <KDL>: kiểu dữ liệu được trả về của hàm.      – <Tên…
Read more

BÀI 10. DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC (STRUCT

1. Khái niệm về dữ liệu cấu trúc (struct) Một cấu trúc dữ liệu là một tập hợp của những kiểu dữ liệu khác nhau được gộp lại với một cái tên duy nhất.     Ví dụ: Nếu coi sinh viên là một biến thì biến sinh viên chứa nhiều kiểu dữ liệu khác nhau như:     – Họ tên:…
Read more

BÀI 9. DỮ LIỆU KIỂU MẢNG (ARRAY)

1. Khái niệm mảng Mảng là tập các biến có cùng kiểu, cùng tên, khác nhau ở chỉ số (vị trí). Mảng thường được dùng nhiều trong lập trình, với những dữ liệu dạng chuỗi, danh sách… 2. Khai báo mảng – Mảng 1 chiều: <kiểu dữ liệu> <tên mảng> [Số phần tử tối đa trong mảng];…
Read more

BÀI 8. CẤU TRÚC LẶP DO-WHILE

Cấu trúc lặp do – while: Chức năng của vòng lặp do-while hoàn toàn giống vòng lặp while chỉ trừ có một điều là điều kiện điều khiển vòng lặp được tính toán sau khi [Khối lệnh] được thực hiện. Vì vậy, [Khối lệnh] sẽ được thực hiện ít nhất một lần ngay cả khi [biểu thức điều khiển] không bao…
Read more

BÀI 7. CẤU TRÚC LẶP WHILE

Cấu trúc lặp while: Chức năng của nó đơn giản chỉ là lặp lại [Khối lệnh] khi điều kiện [biểu thức điều khiển] còn thoả mãn. Cú pháp: 1 2 3 4 while (biểu thức điểu khiển)      {        Khối lệnh;      } Trong đó:      – [biểu thức điểu khiển] là biểu thức logic.      – [Khối lệnh] còn thực hiện khi [biểu thức…
Read more