0986425099

Hà Nội, Việt Nam
+84986425099
candinhthai@gmail.com

BÀI 3. CÂU LỆNH VÀO/RA

Đào tạo và Hướng nghiệp

Rate this post

1. In dữ liệu ra màn hình    

1
cout<<data1<<data1<<...;

Trong đó:

         – data là biến, biểu thức, xâu ký tự,…       
         – Mỗi khối dữ liệu cách nhau bởi <<
            


2. Nhập dữ liệu vào từ bàn phím

1
cin>>var1>>var2>>...;

          Trong đó: 

              – var là các biến cần nhập từ bàn phím.
              – Mỗi biến cách nhau bởi >>


Ví dụ 1: 

Yêu cầu:  Nhập vào 2 số nguyên a, b. Tính tổng, hiệu, tích, thương 2 số đó.
    
Code:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
  
int main() {
int a, b;
// nhap 2 so
cout<<"\n Nhap 2 so: ";
cout<<"\n a= ";
cin>>a;
cout<<"\n b= ";
cin>>b;
// Tinh tong, hieu, tich, thuong
int tong, hieu, tich;
tong = a+b;
hieu = a-b;
tich = a*b;
float thuong = (float)a/b;
// in ket qua
cout<<"\n Tong: "<<tong;
cout<<"\n Hieu: "<<hieu;
cout<<"\n Tich: "<<tich;
cout<<"\n Thuong: "<<thuong;
  
return 0;
}

Ví dụ 2:

Yêu cầu:  Nhập vào 3 cạnh tam giác, tính chu vi, diên tích tam giác đó.

Code:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <math.h>
using namespace std;
  
int main() {
float a, b, c;
  
// nhap 3 canh tam giac
cout<<"\n Nhap 3 canh: ";
cout<<"\n a = ";
cin>>a;
cout<<"\n b = ";
cin>>b;
cout<<"\n c = ";
cin>>c;
  
// Tinh chu vi tam giac
float cv, dt;
cv = a+b+c;
  
float p = cv/2;
  
dt = sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
  
// in ket qua
cout<<"\n Chu vi: "<<cv;
cout<<"\n Dien tich: "<<dt;
  
return 0;
}

Ví dụ 3:

Yêu cầu: Tính điểm cho sinh viên:
 – Nhập vào điểm: điểm toán rời rạc (3 tín chỉ); điểm lập trình (4 tín chỉ); điểm cơ sở dữ liệu (3 tín chỉ)
 – Tính điểm tổng kết.
 – In kết quả.
 
 + Code:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
#include <iostream>
#include <conio.h>
  
using namespace std;
  
int main() {
float dTRR,dLT,dCSDL;
  
// nhap nhap diem
cout<<"\n Nhap diem: ";
cout<<"\n Diem toan roi rac: ";
cin>>dTRR;
cout<<"\n Diem lap trinh: ";
cin>>dLT;
cout<<"\n Diem co so du lieu: ";
cin>>dCSDL;
  
// Tinh diem
float dTK;
dTK = (dTRR*3+dLT*4+dCSDL*3)/10;
  
// in ket qua
cout<<"\n Diem tong ket: "<<dTK;
  
return 0;
}
Spread the love