0986425099

Hà Nội, Việt Nam
+84986425099
candinhthai@gmail.com

BÀI 6. CẤU TRÚC LẶP FOR

Đào tạo và Hướng nghiệp

Rate this post

Ngôn ngữ lập trình – Có cấu trúc lặp for là cấu trúc lặp có số lần lặp biết trước. Kiểu dữ liệu của biến chạy là kiểu đếm được.

Cú pháp: 

1
2
3
4
for (biểu thức 1 ; biểu thức 2 ; biểu thức 3)
      {
      khối lệnh;
      }

Trong đó:

  – biểu thức 1: thiết lập ban đầu.

  – biểu thức 2: điều kiện lặp, là biểu thức logic.

  – biểu thức 3: thiết lập lại.

  – Quá trình lặp dừng lại khi biểu thức 2 sai.


Ví dụ 1:

Yêu cầu: Tính tổng các số từ 1 đến n, với n nhập vào từ bàn phím

Code:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
#include <iostream>
#include <conio.h>
 
using namespace std;
 
int main() {
   int n;
   // nhap n
   cout<<"\n n = ";
   cin>>n;
   // tinh tong
   int s = 0;
   for(int i=0; i<=n; i++)
     s = s+i;
   // in ket qua
   cout<<"\n Tong = "<<s;
 
   return 0; 
}

Ví dụ 2:

Yêu cầu: Đếm số chẵn nhỏ hơn n, với n nhập vào từ bàn phím.

Code

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
#include <iostream>
#include <conio.h>
 
using namespace std;
 
int main() {
   int n;
   // nhap n
   cout<<"\n n = ";
   cin>>n;
   // dem so chan
   int dem = 0;
   for(int i=0;i<=n;i++)
       if (i%2==0) dem++;
   // in ket qua
   cout<<"\n Ket qua = "<<dem;
    
return 0;
}

Ví dụ 3:

Yêu cầu: In ra màn hình tất cả số nguyên gồm 4 chữ sao cho tổng các chữ số bằng 10.

Code:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
#include <iostream>
#include <conio.h>
 
using namespace std;
 
int main() {
   cout<<"In ket qua:\n";
   for(int i=1000;i<=9999;i++)
   {
     if(i%10+(i/10)%10+(i/100)%10+i/1000==10)
       cout<<i<<";\t";
   }
 
return 0;
}

Chú ý\t là kí tự tab (thêm một tab để trình bày cho dễ nhìn).


Ví dụ 4:

Yêu cầu: In ra màn hình bảng cửu chương.

Code:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
#include <iostream>
#include <conio.h>
 
using namespace std;
 
int main() {
   cout<<"In bang cuu chuong: \n";
   for(int i=1;i<=9;i++)
   {
      for(int j=1;j<9;j++)
         cout<<i<<"x"<<j<<"= "<<i*j<<";\t";
      cout<<"\n";
   }
 
return 0;
}

Ví dụ 5:

Yêu cầu: In ra màn hình tất cả số nguyên tố nhỏ hơn 1000.

Code:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
#include <iostream>
#include <conio.h>
 
using namespace std;
 
int main() {
   cout<<"In so nguyen to nho hon 1000: \n";
   for(int i=1;i<=1000;i++)
   {
     int test = 0;
       for(int j=2;j<i;j++)
       if(i%j==0) {
         test=1;
         break;
       }
     if(test==0) cout<<i<<";\t";
   }
 
return 0;
}

Liên hệ thầy Thái để học ngôn ngữ lập trình:

Điện thoại: 0986.425.099 – 024.6260.1456 

Website: www.candinhthai.com

Địa chỉ: A4, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội

Spread the love