0986425099

Hà Nội, Việt Nam
+84986425099
candinhthai@gmail.com

BÀI 7. CẤU TRÚC LẶP WHILE

Đào tạo và Hướng nghiệp

Cấu trúc lặp while: Chức năng của nó đơn giản chỉ là lặp lại [Khối lệnh] khi điều kiện [biểu thức điều khiển] còn thoả mãn.

Cú pháp:

1
2
3
4
while (biểu thức điểu khiển)
     {
       Khối lệnh;
     }

Trong đó:

     – [biểu thức điểu khiển] là biểu thức logic.

     – [Khối lệnh] còn thực hiện khi [biểu thức điều khiển] còn đúng.

     – Trong [khối lệnh] cần có sự tác động để [biểu thức điều khiển] sai.


Ví dụ 1:

+ Yêu cầu: Tính tổng các số từ 1 đến n, với n nhập vào từ bàn phím.

Code:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
#include <iostream>
#include <conio.h>
 
using namespace std;
 
int main() {
   int n;
   // nhap n
   cout<<"\n n = ";
   cin>>n;
   // tinh tong
   int s = 0,i = 0;
   while(i<=n){
       s = s+i;
       i++;
   }
   // in ket qua
   cout<<"\n Tong = "<<s;
 
return 0; 
}

Ví dụ 2:

+ Yêu cầu: Đếm số chẵn nhỏ hơn n, với n nhập vào từ bàn phím.

Code:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
#include <iostream>
#include <conio.h>
 
using namespace std;
 
int main() {
   int n;
   // nhap n
   cout<<"\n n = ";
   cin>>n;
   // dem so chan
   int dem = 0,i = 0;
   while (i<=n){
     if (i%2==0) dem++;
     i++;
   }
   // in ket qua
   cout<<"\n Ket qua = "<<dem;
 
   return 0; 
}

Ví dụ 3:

+ Yêu cầu: In ra màn hình tất cả số nguyên gồm 4 chữ sao cho tổng các chữ số bằng 10.

Code:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
#include <iostream>
#include <conio.h>
 
using namespace std;
 
int main() {
   cout<<"In ket qua: ";
   int i = 1000;
   while (i<=9999)
   {
     if(i%10+(i/10)%10+(i/100)%10+i/1000==10)
       cout<<i<<";\t";
     i++;
   }
 
return 0;
}

Ví dụ 4:

Yêu cầu: In ra màn hình bảng cửu chương.

Code:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
#include <iostream>
#include <conio.h>
 
using namespace std;
 
int main() {
   cout<<"In bang cuu chuong: \n";
   int i = 1;
   while (i<=9)
   {
    int j = 1;
    while (j<9){
     cout<<i<<"x"<<j<<"= "<<i*j<<";\t";
     j++;
    }
    cout<<"\n";
    i++;
   }
 
return 0; 
}

Ví dụ 5:

Yêu cầu: In ra màn hình tất cả số nguyên tố nhỏ hơn 1000.

Code:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
#include <iostream>
#include <conio.h>
 
using namespace std;
 
int main() {
   cout<<"In so nguyen to nho hon 1000: \n";
   int i = 1;
   while (i<=1000)
   {
     int test = 0,j = 2;
       while (j<i){
       if(i%j==0) {
         test = 1;
         break;
       }
       j++;
     }
     if(test==0) cout<<i<<" ; ";
     i++;
   }
 
return 0;
}
Spread the love